Ἦν and Ἐγένετο

The Real John Milton

Well-known member
If it is your intention to change my mind, then you will need to try harder.

Read "The approach of this book" at the beginning of Greek Grammar Beyond the Basics." I borrowed the terminology from him.
Not my intention. I take the following approach at Carm:

ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

Rev. 22:11
 
Top