Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ἀπόλλων = Ἀπολλύων ?

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Ἀπόλλων = Ἀπολλύων ?

  Following is interesting:

  Several instances of popular etymology are attested from ancient authors. Thus, the Greeks most often associated Apollo's name with the Greek verb ἀπόλλυμι (apollymi), "to destroy".[13]
  Apostle John seems to tacitly agree in Revelation 9:11:

  ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ Ἀβαδδών καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.
  This personage is a King, the Angel of hell, and his name is Ἀπολλύων.

 • #2
  Notice that Apollo can be a god of death and of the plague:

  Yet Apollo is also a god who could bring ill-health and deadly plague with his arrows...In the Iliad, Apollo is the healer under the gods, but he is also the bringer of disease and death with his arrows, similar to the function of the Vedic god of disease Rudra.[57] He sends a plague (λοιμός) to the Achaeans. The god who sends a disease can also prevent it; therefore, when it stops, they make a purifying ceremony and offer him a hecatomb to ward off evil. When the oath of his priest appeases, they pray and with a song they call their own god, the Paean.[58] Some common epithets of Apollo as a healer are "paion" (παιών literally "healer" or "helper")[59] "epikourios" (ἐπικούριος, "succouring"), "oulios" (οὔλιος, "healer, baleful")[60] and "loimios" (λοίμιος, "of the plague"). ..Apollo and his sister Artemis can bring death with their arrows. The conception that diseases and death come from invisible shots sent by supernatural beings, or magicians is common in Germanic and Norse mythology.[57] In Greek mythology Artemis was the leader (ἡγεμών, "hegemon") of the nymphs, who had similar functions with the Nordic Elves.[77] The "elf-shot" originally indicated disease or death attributed to the elves, but it was later attested denoting stone arrow-heads which were used by witches to harm people, and also for healing rituals.[78]..Homer interprets Apollo as a terrible god (δεινὸς θεός) who brings death and disease with his arrows, but who can also heal, possessing a magic art that separates him from the other Greek gods.[97] In Iliad, his priest prays to Apollo Smintheus,[98] the mouse god who retains an older agricultural function as the protector from field rats.[33][99][100] All these functions, including the function of the healer-god Paean, who seems to have Mycenean origin, are fused in the cult of Apollo...
  Now notice that this Angel mentioned in Revelation 9:11 is surrounded by great plague and unfathomable death. Start reading from verse 7 to 21:


  7καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοιοι ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 8καὶ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 9καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 10καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 11ἔχουσιν ἐπ’ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστί Ἀβαδδών καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων. 12Ἡ Οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 13Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 14λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 15καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 16καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ’ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 19ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν.ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν.καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν,καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακιῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
  He was also the god of "healing" and of "magical cures" and of idolatry, sexual magical rites, etc. and all these are also mentioned in his vicinity by the apostle (see bold above)

  Comment

  Working...
  X